"Başarı, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir.” -Mustafa Kemal Atatürk

Başarı Hikayeleri

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki başarılarının listesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Projeler

·       Bulkfill Kompozitlerde Streptococcus Mutans Adezyonunun Araştırılması – OZAN G., MERT EREN M.

·       Norganik Doldurucu İçeren Dental Kompozit Kullanabilen 3 Boyutlu Tarayıcı ve 3 Boyutlu Yazıcı Sistemi – EFES Ü. B.

·       Evaluation Of The Ph Values In The Root Canal After Rinsing Phosphoric Acid By Different Methods – YAZICIOĞLU O., BENDERLİ GÖKÇE Y., TÜRKEŞ E.

·       Soğuk Atmosferik Plazma Teknolojisi İle Yüzey Aktivasyonunun Translüsent Zirkonya Seramiklerin Reçine Siman İle Bağlanma Dayanımına Etkisinin İncelenmesi – ŞEN N., İŞLER S.

·       Farklı Dijital Ölçü Sistemlerinin Dental İmplantların Ölçü Netliğine Etkisinin İncelenmesi – ŞEN N.

·       Farklı Ağız Çalkalama Solusyonlarının CADCAM Restoratif Blok Materyallerdeki Renkleşmeye Etkisi – İŞLER S., ÖNGÜL D., ALPKILIÇ D. Ş.

·       All On 4 Sisteminde Kullanılan Farklı Protez Materyallerinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi – GEÇKİLİ O., DAYAN S. Ç. , MERCAN U.

·       Siman Çeşidinin Farklı Monolitik CAD/CAM Materyallerinden Hazırlanan Kuronların Tutuculuğuna Etkisi – ŞERMET İ. B., ÖNGÜL D., ŞEN N.

·       Dijital Fotoğrafların Renk Seçiminde Kullanılmasının Farklı Akademik Gruplardaki Başarısının Ölçülmesi – SÜLÜN T., SAYGILI S.

·       İmplant Üstü Protezlerin Hasta Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesine Etkisi – IŞIK ÖZKOL F. G.

·       Farklı CADCAM Frezeleme Ünitelerinde Üretilen Monolitik Kuron Restorasyonlarının Marjinal Ve İnternal Uyumlarının Değerlendirilmesi – ÖNGÜL D., KARATAŞLI B.

·       Prosthetic Treatment Planning After Total Maxillary Resection – BALIK A., ÇİFTER E. D., KARAMAN B. İ.

·       İstanbul Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Sürekliliği Araştırma Desteği – EROL A., PERÇİN ÖZKORUCUKLU S., KURUOĞLU F., AKALIN E., CEVHER E., AK T., ULUTAŞ H. K. , GÜL A., SIRMA EKMEKCİ S., DÖNMEZ Ö., et al.

·       Evaluation of Colour Change in Maxillofacial Silicone Elastomers Effects of Time Passage and Moulding Stone Colour – ÇİFTER E. D., EVLİOĞLU G., SANCAKLI E., BALIK A.

·       Comparison Of Total Etch Self Etch And Selective Etching Techniques On Class V Composite Restorations Prepared By ErYag Laser And Bur A Scanning Electron Microscopy Study – TUNA İNCE E. B.

·       Fenamil, FGF-2 ve MTA Materyallerinin İnsan Pulpa Kök Hücreleri Üzerine Etkileri – AKTÖREN O., DİNÇ D., SEYHAN M. F., GÜVEN Y., ALI M.

·       3 Boyutlu Printer ya da Selektif Lazer Sinterleme İle Üretilen Kişiye Özgü Biyobozunur Membran – SAĞLANMAK A., KARABUDA Z. C.

·       Bor İle Modifiye Titanyum İmplant Yüzeylerinde Biyofilm Oluşumu ve Osteoblast Aktivitesinin İn Vitro Analizi – ARISAN V., ALZBOUN M., TÜRKER ŞENER L., SARCAN F., KURUOĞLU F., EROL A., TOPCUOĞLU E. N.

·       Farklı Yapıdaki Kollajen Membranların Peri İmplanter Dehisens Defektlerindeki Rejeneratif Etkisinin Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi – GÜLTEKİN B. A., DOĞAN KAPLAN A.

·       Deneysel Yaşlanma Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Kalvarya Defektlerinde Kullanılan Otojen ve Sentetik Greft Materyallerinde Erken ve Geç Dönemde Yaş ile Meydana Gelen Değişimlerin Radyolojik Biyokimyasal ve Histomorfometrik Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi – GENÇ A., ÖZKESKİN T., YALTIRIK M., TURGUT C. T. , YANAR K., ÇAKATAY U., ÇELİKTEN M., SOLUK TEKKEŞİN M.

·       Dental Ototransplantasyon Başarısında Trombositten Zengin Plazma Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Prospektif Araştırma – ÇANKAYA A. B. , GENÇ A., ERDEM M. A.

·       Lateral Sinüs Lifting Sonrası Sinüs Tabanında Meydana Gelen Değişimlerin Sinüs Pnemotizasyonuna Etkisinin Bilgisayarlı Sıvı Dinamiği Yöntemiyle İncelenmesi – KUNDAKÇIOĞLU A., ASLAN E., AYHAN M.

·       Sevimelin İçeren Biyoadhezif Mukozal Dozaj Formlarının İn Vivo Olarak Kserostami Üzerine Etkisinin Araştırılması – YILDIZ PEKÖZ A., ÖZTÜRK N., PALA KARA Z., AKBAL DAĞISTAN Ö., ŞAHİN G., BEKTAŞ KAYHAN K., OKYAR A.

·       Vitamin D ve PRP İçeren Biyouyumlu Taşıyıcıların Sıçan Kalvaryasında Oluşturulan Kemik Defektleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması – YALTIRIK M., AHISHALI B., TURGUT C. T., ÖZTÜRK D., OKYAR A., GÜNGÖR S., ERGİNER Y., KOTİL T., DİRİCAN A.

·       Oral Kavitenin Malin ve Premalin Lezyon Alt gruplarında Metilasyon ve Ekspresyon Array Yöntemleri ile Belirlenmiş Yeni Aday Hiper/Hipometile Biyobelirteçlerin İleri Validasyonu ve Hücresel Yolaklardaki Olası Rollerinin Analizi – DEMOKAN S., AK G., ULUSAN M., OLGAÇ N. V., ŞEN S.

·       Rivaroksaban Verilen Sıçanlarda Kemik Defektlerinin Greftlenmesinde Lokal Hemostatik Ajanların Etkilerinin Deneysel Araştırılması – AK G., OLGAÇ V., GÜNBATAN M.

·       Yüzeyi Kalsiyum Fosfat ile Kaplanmış Dental İmplantlardan Elde Edilen Dekalsifiye Edilmemiş Kesitlerde İmplant-Kemik Temasının İncelenmesinde Kullanılan İki Farklı Polimetilmetakrilat İnisiyatörünün Karşılaştırılması – YILDIRIMTÜRK S.

·       Total Alloplastik Temporomandibüler Eklem Protezi Operasyonuyla İlişkili Komplikasyonlar ve Total Maliyetin Araştırılması – SELVİ F., LEE K. C., CHUANG S., HALEPAS S., CHİNTALAPUDİ N.

·       Skolyoz Hastalarında TME Temporomandibular Eklem Patolojilerinin USG ve Klinik Muayene ile Prospektif Olarak Değerlendirilmesi – ÖZCAN İ., YELKEN KENDİRCİ M.

·       Temporomandibular Disfonksiyon (TMD) Hastalarında Farklı Tedavi Tekniklerinin Miyofasiyal Tetik Noktaları Üzerindeki Etkilerinin Prospektif Olarak İncelenmesi – ÖZCAN İ., ERTÜRK A. F., GÖKÇEN RÖHLİG B., ÇAKIR KARABAŞ H.

·       Visibility And Anatomical Characteristics Of Accessory Mental Foramen: A Retrospective Study – YALÇIN T. Y.

·       Probiyotik Kullanan Diabetik Hastaların Tükürüklerinde Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi – BATU Ş., DOĞAN H. F.

·       Tip 2 Dıabetes Mellituslu Hastalarda Probiyotik Uygulamasının, Diş Eti Sağlığı, Diş Eti Oluğu Sıvısı Serolojik Göstergeleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri – DOĞAN H. F., İŞSEVER H., TOKGÖZ M., YAYLIM İ., KÜÇÜKHÜSEYİN Ö., TÜRKER F., TEMEL E., İDİZ C., ÇELİK F., SATMAN İ., et al.

·       Human Papillomavirus (HPV)’nin Baş ve Boyun Kanserlerindeki rolü – KESKİN F.

TÜBİTAK

·       Genç ve Erişkin Sıçanlarda Mikro Osteoperforasyonların Osteoklastik ve Osteoblastik Aktivite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi – FIRATLI S., FIRATLI H. E., ÜNLÜ KUTAY P., OLGAÇ N. V., TAĞRİKULU B.

·       Genç ve Erişkin Sıçanlarda Mikro Osteoperforasyonların Osteoklastik ve Osteoblastik Aktivite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi – ÜNLÜ KUTAY P., TAĞRİKULU B.

·       Dijital Ölçü Yöntemlerinin Protetik Restorasyonların Marjinal ve Internal Uyumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi – ÖNGÜL D., BENLİ M., GÖKÇEN RÖHLİG B.

·       Epitezlerde Dijital Renk Seçim – KESKİN Z. H., ÇELAKIL T., BACA E.

·       Epitezlerde Dijital Renk Seçimi – BACA E., ÇELAKIL T., ÖZDEMİR KARATAŞ M., KESKİN Z. H.

·       Biyomimetik Peptid Esaslı Remineralizasyon Ajanının Mine Erozyonları Üzerindeki Etkinliğinin İn Vitro Olarak İncelenmesi – GÜVEN Y., ÜSTÜN N.

·       İkizlerde Genetik ve Çevresel Faktörlerin Dental Bulgulara Etkisi – KORUYUCU M., TUNA İNCE E. B., TOPCUOĞLU E. N., KASIMOĞLU Y.

·       Sanal Gerçeklik Kullanımının Çocuklarda Dental Anksiyete Üzerine Etkileri – TUNA İNCE E. B., KASIMOĞLU Y., İNCE G.

·       Çocuklarda Dental Anksiyete ve Ağrının Azaltılmasında Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı – TUNA İNCE E. B. , KASIMOĞLU Y.

·       Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı – SEYMEN F., GENÇAY K.

·       Bağ Dokusu Greftlerine Alternatif Olarak Yumuşak Doku Rejenerasyonunda Üç Boyutlu Eriyik Elektrospun İskelelerinin Değerlendirilmesi – KOÇAK ÖZTUĞ N. A.

·       Biyomedikal Uygulamalar İçin Titanyum ve Alaşımlarının Yüzeyinde Biyoaktif, Antibakteriyel Ve Mikroporöz Oksit Tabakasının Oluşturulması – TOPCUOĞLU E. N., KÜLEKÇİ H. G.

 

Desteklenmiş Diğer Projeler

·       Proteomics And Genetics Of Enamel And Dentin – SEYMEN F., GENÇAY K.

·       Conventional and Cone-Beam Computred Tomography for Computer-aided Implant Placement. Partial Sponsor: Materialise Dental. Leuven Belgium; Dr. Ellen Dhoore (Clinical Research Engineer) – ARISAN V.

·       Hard And Soft Tissue Alterations In Immediate Implantation With Customized Healing Abutment With A Chairside Computer Aided Design And Manufactoring. A Randomized Controlled Clinical Study – SAĞLANMAK A., KARABUDA C.

·       As A Dentist, Are You Happy? A Multi-Scale Multi-Country Survey Among Dental Practiotioners – KOCAELLİ H.

·       The Role Of Human Polyomaviruses in Behçet’s Diseases – KESKİN F., ÇİFTÇİ S., ÇAKARER S.

·       Bitkisel İçerikli Ağız Bakım Suyunun Geliştirilmesi, Formülasyonu ve İnsan Etik Kurul Başvurusu İçin Gerekli İşlemlerin Tamamlanması – TOPCUOĞLU E. N.

·       Kompozit Rezin Yüzeylerinde Kullanılan Farklı Cila Tekniklerinin Streptococcus Mutans Biyofilm Adezyonununa Etkisi – TOPCUOĞLU E. N.

Ödüller

·       El Kullanmadan Dişleri Fırçalama Cihazı: (Uzm. Dr. Hülya Çakır Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener – İTF) Patent başvurusuyla dört ödül kazandı;

ü  Dünya    Fikri    Mülkiyet    Örgütü    WIPO    (World    Intellectual    Property Organization) Altın Madalya,

ü  Kore Kadın Buluşçular Fuarı Altın Madalya,

ü  İran ve Tayvan Özel Ödülleri’nin sahibi olarak ülkemizi Kore’de en iyi şekilde temsil etti. 

Patentler

·       Eletrikli Diş Fırçası Simülatörü (08.08.2018): Araş. Gör. Dr. Nazmiye Şen

·       Dental Hareketli Protezlerde Tutuculuk Kuvvetini Ölçmeye Yönelik Bir Aygıt (18.04.2018): Prof. Dr. Canan Bural

·       Dijital Ağız İçi Tarayıcılar İçin Uygulama ve Test Simülatörü (16.09.2019): Araş. Gör. Dr. Nazmiye Şen

·       Trombosit Konsantresi ile Vitamin-Minarel-İlaç-Hormon-Enzim-Biyomateryal Bileşiminin Eldesi (29.05.2019): Prof. Dr. Mehmet Yaltırık, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Araş. Gör. Dr. Ayşenur Genç, Dt. Cevat Tuğrul Turgut.

·       El Kullanmadan Dişleri Fırçalama Cihazı: Uzm. Dr. Hülya Çakır Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener (İTF).

·       Üç Boyutlu Printer ya da Selektif Lazer Sinterleme ile Üretilen Kişiye Özgü Biyobozunur Membran (21.12.2017): Dr. Alper Sağlanmak, Prof. Dr. Zihni Cüneyt Karabuda

·       Elektrikle Çalışan Dental Membran Sabitleme Sistemi: Dr. Alper Gültekin, Prof. Dr. Serdar Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Erol Cansız, Dr. Derya Karabulut (İÜ Müh. Fak), Doç. Dr. Yunus Ziya Arslan (İÜ Müh. Fak), Prof. Dr. Çetin Sevük

Spor başarıları

 • İÜ 40. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen dragon bot yarışında Fakültemiz takımı şampiyon oldu.
 • İÜ 39. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası Şampiyonu oldu.
 • İÜ 38. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası Şampiyonu oldu.
 • İÜ 38. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Erkek Basketbol Takımımız Rektörlük Kupası üçüncüsü oldu.
 • Bunların haricinde Futbol Takımımız ve Erkekler Voleybol Takımımız müsabakalarda Fakültemizi temsil etmektedir.

Öğrencilerimizin Elde Ettiği Başarılar

 • Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 2016-17 Dönemi Başkanı olarak Fakültemiz öğrencisi Sina Saygılı görev aldı.

  ·       IADS 2017-18 Dönemi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevine Fakültemiz öğrencisi Deniz YENİDÜNYA seçildi.

  ·  02 – 04 Haziran 2019 / JAT (The International Championship JULES ALLEMAND TROPHY (Şampiyonlar Şampiyonası Yarışması), bu yıl ülkemizi Fakültemiz öğrencisi Furkan Yavuz GENCEL temsil etmek üzere seçildi.

  ·  Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 2020-21 Dönemi Öğrenci Değişim Kurulu Ekibine Fakültemiz öğrencisi Yaren Sönmez katıldı.

  ·  Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 2020-21 Dönemi Daimi Araştırma ve Eğitim Komitesi Uluslararası Diş Hekimliği Araştırma Programına Fakültemiz öğrencisi İrem Erdoğdu katıldı.