"Başarı, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir.” -Mustafa Kemal Atatürk

Başarı Hikayeleri

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki başarılarının listesi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DESTEKLİ PROJELER

 

 1. Streptococcus mutans izolatlarının genom dizilerinin diş çürüğü ilişkisi yönünden incelenmesi

TOPCUOĞLU E. N. (Yürütücü), KARACAN İ., YILDIRIM ÜÇÜNCÜ M., ÜÇÜNCÜ M. K.

 1. Sistemik D vitamini düzeyinin farklı greft materyallerinin iyileşmesi üzerine etkileri: deneysel histolojik çalışma

BALCIOĞLU N. (Yürütücü), HACIBEKTAŞOĞLU M. S.

 1. All on four tedavi konseptinde açılı implantlar için ideal konumlandırma ve kantilever uzunluğunun belirlenmesi

 RAMAZANOĞLU M. (Yürütücü), AKTÜRK H.

 1. Sigara dumanına maruz bırakılan ve deneysel periodontitis oluşturulan sıçanlarda C vitamini takviyesinin periodontitisin seyrine etkisinin biyokimyasal ve histolojik olarak incelenmesi

IŞIK A. G. (Yürütücü), İLDAY İ.

 1. Aproksimal şekillendirme ve yükseltilmesi yapılmış dişlere yapılan farklı indirekt kompozit uygulamalarının kırılma dayanımının invitro olarak incelenmesi

YAZICIOĞLU O. (Yürütücü), KITIN E.

 1. Eroziv dentine uygulanan farklı metriksmetalloproteinaz inhibitörlerinin adeziv reçine simanların bağlanma dayanımına olan etkilerinin değerlendirilmesi

ŞAR SANCAKLI H. (Yürütücü), MEFTAHPOUR H.

 1. Titanyumla hazırlanan trombositten zengin fibrin lökosit trombositten zengin fibrin ve ksenogreftin osteoblasta etkilerinin invitro incelenmesi

GÜRKAN KÖSEOĞLU B. (Yürütücü), BAYGIN M.

 1. Farklı splint materyallerinin klinik performansının değerlendirilmesi

GÖKÇEN RÖHLİG B. (Yürütücü), PEÇENEK D.

 1. Basitleştirilmiş renk sistemi özelliğine sahip universal kompozitlerin optik mekanik ve mikroskobik özelliklerinin analiz edilmesi

TUNCER S. (Yürütücü), DUMAN Ö.

 1. Atrofik maksillada protetik rehabilitasyon amacıyla uygulanan zigomatik ve dental implantların çeşitli lokalizasyon seçeneklerinin üç boyutlu sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi

ATALAY B. (Yürütücü), BALKAN B.

 1. Vital pulpa tedavilerinde kullanılan kalsiyum silikat esaslı materyallerin sitotoksisitelerinin ve biyomineralizasyon özelliklerinin araştırılması

GÜVEN Y. (Yürütücü), GÜL E. B.

 1. Universal silanların cam seramik-reçine siman bağlanma değerleri üzerine etkilerinin incelenmesi

ERDEMİR U. (Yürütücü), YILDIRIM ÖTEGEN R.

 1. COVID19 pandemisi döneminde çocukların yaşam tarzı değişimlerinin ağız sağlığı algısının klinik bulgularla ilişkilendirilmesi

PINAR ERDEM A. (Yürütücü), CÖMERT Z., ÖZMEN Ş. E., SAFÇI D.

 1. Grad B-C evre III-IV periodontitisli bireylerin dişeti oluğu sıvısı IL-6, IL-17 ve IL-35 düzeylerinin klinik parametrelerle ilişkisinin incelenmesi

ÇİFCİBAŞI E. (Yürütücü), ALTACA M.

 1.   İmplantüstü protezlerin hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesine etkisi

            IŞIK ÖZKOL F. G. (Yürütücü)

 

 1. Titanyum yüzeylerde farklı dekontaminasyon yöntemlerinin etkisinin araştırılması

      ÇİFCİBAŞI E. (Yürütücü), BAYRAK BAL M.

 

17.RT görmüş ratlarda pentoksifilinin hıf-la gen ekspresyonu ve serum hıf-la düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması

BEKTAŞ KAYHAN K. (Yürütücü), DEMİR M.

 

18.Angulus mandibulada marjinal rezeksiyon sonrası uygulanan osteosentez metotlarının sonlu elemanlar analiziyle incelenmesi

KOÇAK BERBEROĞLU H. (Yürütücü), KARACAN Ö.

 

19.Biyoseramik materyallerin sitotoksisite ve biyoaktivite düzeylerinin insan dental pulpa hücrelerinde incelenmesi

AKTÖREN O. (Yürütücü), ALI M.

 

20.Sıçanlarda hızlı maksiller genişletmede trombositten zengin fibrin uygulanmasının yeni kemik oluşumuna etkisinin incelenmesi

FIRATLI S. (Yürütücü), GÖKKAYA E., OLGAÇ N. V.

 

21.Oral skuamöz hücreli karsinomda immünomodülatör ilaç kullanımı pd-1/pd-l1, kemokinler ve epitelyal-mezenkimal transformasyon belirteçlerinin karşılaştırılması SOLUK TEKKEŞİN M. (Yürütücü), KUJAN O., OLGAÇ N. V., KUJAN O., ÖZBUDAK İ. H., AKAR İ.

 

22.Skolyoz hastalarında tme temporomandibular eklem patolojilerinin usg ve klinik muayene ile prospektif olarak değerlendirilmesi

ÖZCAN İ., YELKEN KENDİRCİ M.

 

23.Farklı indirekt reçine kompozit materyalleri ile farklı tip yapıştırma sistemleri arasındaki bağlantı kuvvetinin invitro olarak incelenmesi

YAZICIOĞLU O. (Yürütücü), BATGEREL O. E.

 

24.Total alloplastik temporomandibüler eklem protezi operasyonuyla ilişkili komplikasyonlar ve total maliyetin araştırılması

SELVİ F. (Yürütücü), LEE K. C., CHUANG S., HALEPAS S., CHİNTALAPUDİ N.

 

25.Zirkonyum bariyer membranın yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu üzerine etkisinin histolojik ve histomorfometrik değerlendirilmesi

YALÇIN S. (Yürütücü), TUNÇLUDEMİR Z.

 

26.Oral kavitenin malin ve premalin lezyon altgruplarında metilasyon ve ekspresyon array yöntemleri ile belirlenmiş yeni aday hiper/hipometile biyobelirteçlerin ileri validasyonu ve hücresel yolaklardaki olası rollerinin analizi

DEMOKAN S. (Yürütücü), Ak G., ULUSAN M., OLGAÇ N. V.

 

27.Resveratrolün peri-implanter biyofilm üzerine etkilerinin in-vitro araştırılması

YAMAN D. (Yürütücü), TOPCUOĞLU E. N., KILIÇ D., SÖNMEZ Y., BATU Ş.

 

28.İmplant osteotomisi sırasında periferal kemikte meydana gelen sıcaklık değişiminin farklı frezleme teknikleriyle incelenmesi in vitro çalışma

AK G. (Yürütücü), AKBIYIK AZ Z. A.

 

29.Covid19 pandemisi döneminde görsel pedagojinin dental anksiyete üzerine etkilerinin incelenmesi

PINAR ERDEM A. (Yürütücü), ÖZMEN Ş. E., CÖMERT Z., ÇERÇİLER İ. H.

 

30.Elektrolitik zirkonya ve bor oksidasyonu ile modifiye edilmiş titanyum yüzeylerin in vitro analizi

ARISAN V. (Yürütücü), TOPCUOĞLU E. N., AYTEKİN M., ÇETİN Y., ÜSTEL F.

 

31.Cad Cam tekniği ve 3 boyutlu yazıcılarla hazırlanan üst hareketli tam protezlerde kaide plağı kalınlığının dinamik mekanik özelliklerle ilişkisinin incelenmesi

BURAL ALAN H. C. (Yürütücü), BUZBAŞ B. A.

 

32.Yeni jenerasyon monolitik CAD CAM seramik materyallerinin farklı restoratif materyallerde oluşturduğu aşınmanın araştırılması

ÖNGÜL D. (Yürütücü), KUTLUK A.

 

33.Farklı içeriğe sahip fissür örtücülerin yaşlandırma prosedürü sonrasındaki aşınma pürüzlülük ve mikrosertlik değerlerinin karşılaştırılması

AKTÖREN O. (Yürütücü), AKÇAY H., AREN G.

 

34.Farklı abutment materyallerinin sıklık yükleme sonucundaki vertikal uyumunun ve tork kaybının in vitro olarak değerlendirilmesi

BİLGİN T. (Yürütücü), GÜL U. S.

 

35.Değişken konus ve flüt derinlikli implant osteotomi frezlerinin mekanik termal ve dansitometrik analiz

ARISAN V. (Yürütücü), ÖZTÜRK A.

 

36.Güncel nikel titanyum kanal eğeleri ve uyumlu güta perkalarının bilgisayarlı mikro tomografi ile kesitsel ve boyutsal olarak incelenmesi

HAZNEDAROĞLU F. (Yürütücü), ŞARKAN C.

 

37.Monolitik CAD/CAM restorasyon materyalleri ve reçine simanların farklı alt yapı renklerini maskeleme kabiliyeti

ŞEN N. (Yürütücü)

 

38.Farklı yapıdaki opakerlerin renk maskeleme etkilerinin kıyaslanması

ŞAR SANCAKLI H. (Yürütücü), OK E.

 

39.Grad B-C evre III-IV periodontitisli bireylerin dişeti oluğu sıvısında bulunan IL-10, IL-12 ve IL-18 düzeylerinin klinik parametrelerle ilişkisinin incelenmesi

ÇİFCİBAŞI E. (Yürütücü), CEBESOY E. İ.

 

40.Teaflavin içerikli deneysel dental verniklerin dentin erozyonuna karşı etkinliklerinin değerlendirilmesi

OZAN G. (Yürütücü), GÜRBÜZ A., BATU Ş., ÖNAY UÇAR E., ŞAR SANCAKLI H., GÜRBÜZ YURTSEVER A., et al.

 

41.Farklı lazer tipleri ile yapılan yüzey işlemlerinin zirkonya ile güçlendirilmiş lityum disilikat cam seramiklerin rezin kompozit ile bağlanma dayanımına etkisi

ÖZDEMİR KARATAŞ M. (Yürütücü), EVLİOĞLU G., HOPUR E. H.

 

42.Resiprokal ve rotasyonal nikel titanyum döner alet sistemlerinin tek kon kanal dolum yöntemi ile uyumluluklarının değerlendirilmesi

HAZNEDAROĞLU F. (Yürütücü), ÖZTÜRK A.

 

43.Kollajen membran ve hyalüronik asitin kemik rejenerasyonuna etkisinin histolojik ve histomorfometrik incelenmesi

BALCIOĞLU N. (Yürütücü), KAYA G.

 

44.Florür salınımı yapan farklı restoratif materyallerin süt dişlerine etkilerinin in vitro değerlendirilmesi

KORUYUCU M. (Yürütücü), OKTAY M.

 

45.Yüksek performanslı polimerlerin maksillofasiyal silikon ile bağlantı dayanımının incelenmesi

ÖZDEMİR KARATAŞ M. (Yürütücü), GENÇEL B. İ., KARAMAN B. İ.

 

46.Poliüretan alt çenelerin ilerletilmesinde iki cerrahi tekniğin bikortikal vida ve mini plakların biyomekanik dayanımındaki etkisinin karşılaştırılması

KASAPOĞLU Ç. (Yürütücü), AKER S.

 

47.Florür içermeyen remineralizasyon ajanlarının ErCr YSGG lazer kullanımı ile mine başlangıç çürüğü üzerine etkilerinin incelenmesi

PINAR ERDEM A. (Yürütücü), DAMAR S.

 

48.Gümüş diamin florür/potasyum iyodür (gdf/kı) içerikli materyalin antibakteriyel etkinliğinin in vitro olarak karşılaştırılması ve restorasyon materyalleri üzerinde renklenmeye olan etkisinin değerlendirilmesi KORUYUCU M. (Yürütücü), KARADURAN B.

 

49.Farklı fırınlama protokollerinin zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikat cam seramiklerin kırılma dayanımına ve optik özelliklerine etkisi

AKGÜNGÖR G. (Yürütücü), ÜNSAL M.

 

50.Demineralize mineye uygulanmış mikrokapsül içeren fissür örtücünün mikrosızıntı ve remineralizasyon üzerine etkisinin incelenmesi

PINAR ERDEM A. (Yürütücü), PARLAK B.

 

51.Pediatrik kuronlara farklı yönlerden gelen kuvvetlerin oluşturduğu streslerin sonlu elemanlar analizi kullanılarak değerlendirilmesi

KORUYUCU M. (Yürütücü), ŞİMŞEK Ç.

 

52.Titanyum yüzeylerde osteoblast benzeri hücreler üzerine propolis uygulamasının değerlendirilmesi ın-vitro çalışma

ERDEM M. A. (Yürütücü), DOĞANCALI G. E., KOYUTÜRK M., KALECİ B.

 

53.Mini vidaların yeniden kullanımında farklı dezenfeksiyon yöntemlerinin in vitro incelenmesi

CURA N. (Yürütücü), KOLİK B.

 

 

54.İmplant destekli protezlerde çiğneme performansı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

IŞIK ÖZKOL F. G. (Yürütücü), KARAKAYA GÖKÇİMEN B.

 

55.Farklı kalsiyum silikat içeren materyallerle tamir edilen yapay oluşturulmuş iç kök rezorpsiyonlu dişlerin kırılma dirençlerinin karşılaştırılması

YILMAZ A. (Yürütücü), ŞEN H. G., ERİŞEN F. R.

 

56.Farklı remineralizasyon ajanlarının etkinliklerinin in vitro olarak karşılaştırılması

KORUYUCU M. (Yürütücü), ÖZKURT S.

 

 57.İmplant çevresi yumuşak dokularda bor ile modifiye edilmiş titanyum implant yüzeylerinin deneysel incelenmesi

ARISAN V. (Yürütücü), GÜNEŞ O.

 

58.Amelogenezis imperfektalı çocuk ve ergenlerde diş yaşı tayini

KASIMOĞLU ELDEM Y. (Yürütücü), TAŞYAPAN S. A., KORUYUCU M., ÇAKIR KARABAŞ H., KARATAŞLI S., SİNÇA Z.

 

59.Ortognatik cerrahide kullanılan kişiye özel miniplakların tasarımı üretimi biyomekanik analizi ve testleri

KOCAELLİ H. (Yürütücü), CANSIZ E., YAĞIZ A.

 

60.Farklı remineralizasyon ajanlarının kök çürüklerine etkisinin in vitro olarak incelenmesi

ERDİLEK A. D. (Yürütücü), ŞAHİN M.

 

61.Periimplantitis nedeniyle kaybedilen implantlarda erbiyum lazer ve çeşitli yöntemler kullanılarak yüzey değişimi ve pürüzlülüğün in vitro değerlendirilmesi

BAŞER Ü. (Yürütücü), SEÇGİN ATAR A.

 

62.Radyoterapi görmüş ratlarda pentoksifilinin TGF-Beta1 gen ekspresyonu ve serum TGF-Beta1 düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması

BEKTAŞ KAYHAN K. (Yürütücü), BECERİR H. B., ÇAKMAKOĞLU B., SOLUK TEKKEŞİN M., ÇELİKTEN M., GASIMLI G.

 

 

TÜBİTAK PROJELERİ

 

 1. Doğal ürün ekstraktları ilave edilen yumuşak astar materyalinin, antifungal aktivite ve mekanik özelliklerinin ın vitral ürüo analizi

TOPCUOĞLU E. N., BOZDAĞ S. E., IŞIK ÖZKOL F. G., ALTUN Z. S. (Yürütücü)

 

 1. Diş hekimliğinde ön tanı, değerlendirme ve bilgilendirme

GÖKYAY S. S., GÜNEÇ H. G.(Yürütücü)

 

 1. Biyomimetik peptid esaslı remineralizasyon ajanının mine erozyonları üzerindeki etkinliğinin in vitro olarak incelenmesi

GÜVEN Y., ÜSTÜN N.(Yürütücü)

 

 1. Sanal gerçeklik kullanımının çocuklarda dental anksiyete üzerine etkileri

TUNA İNCE E. B. (Yürütücü), KASIMOĞLU Y., İnce G.

 

ÖDÜLLER

 

 1. 3rd Best Oral Presentation Award

 AÇIKGÖZ M. M., AK G.

17Th International Hemophilia Congress Of Turkey, Aralık 2020

 

 1. SECOND BEST POSTER PRIZE IN DENTAL MATERIALS

ENGİNLER ÖZLEN R. H., DALKILIÇ E., KÜÇÜKYILDIRIM B. O., AKDOĞAN EKER A., TOPCUOĞLU E. N.

10Th Virtual Conseuro, Nisan 2021

 

 1. Proje Performans Ödülü (PPÖ)

DEMOKAN S., DALAY M. N., AK G., ALATLI F. C., ULUSAN M.

Tübitak-Ardeb, Temmuz 2020

 

 1. Awarded reviewer of The American Ceramic Society journals.

ŞEN N.

The American Ceramic Society Journals., Aralık 2020

 

 1. Best Poster Presentation Award

ÖZTAN A., AK G., ULUSAN M., DEMOKAN S.

1St International Basic Oncology Congress, Haziran 2022

 

 

DESTEKLENMİŞ DİĞER PROJELER

 

 1. D vitamini ve prp içeren biyouyumlu taşıyıcıların sıçan kalvaryasında oluşturulan kemik defektleri üzerine etkilerinin araştırılması

YALTIRIK M., TURGUT C. T.

 1. Restoration of an endodontically treated molar tooth with ceramic onlay manufactured by additive manufacturing: a case report

AÇİK B., ALPKİLİÇ D. Ş., IŞLER S.

 1. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

ÖZDEMİR KARATAŞ M.

 1. Proje Performans Ödülü (PPÖ)

DEMOKAN S., DALAY M. N., AK G., ALATLI F. C., ULUSAN M.

 1. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

AYBAR B. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, Diğer Dergiler, Nisan 2021

 1. Dental and medical Journal Review

YURTSEVEN GÜNAY A. Dental and medical Journal Review, Diğer Dergiler, Haziran 2020

 1. Biomedical Research And Clinical Reviews

BENLİ M. Biomedical Research And Clinical Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2020

 

 1. Biomedical Research And Clinical Reviews

BENLİ M. Biomedical Research And Clinical Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020

 1. Biomedical Research And Clinical Reviews

BENLİ M. Biomedical Research And Clinical Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2020

 1. Biomedical Research And Clinical Reviews

BENLİ M. Biomedical Research And Clinical Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020

 1. Biomedical Research and Clinical Reviews

BENLİ M. Biomedical Research and Clinical Reviews, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2020

 1. Journal of the International Academy of Periodontology

BAŞER Ü. Journal of the International Academy of Periodontology, Diğer Dergiler, Ocak 2021

 1. Research Reports of Oral and Maxillofacial Surgery

GENÇ A. Research Reports of Oral and Maxillofacial Surgery, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020

 1. Journal of Medical Case Reports

GENÇ A. Journal of Medical Case Reports, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2021

 1. Research Reports of Oral and Maxillofacial Surgery

GENÇ A. Research Reports of Oral and Maxillofacial Surgery, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020

 1. f1000 research

YILDIRIMTÜRK DOĞAN S. f1000 research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020

 1. Journal of Medical Case Reports

GENÇ A. Journal of Medical Case Reports, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2021

 1. Journal of Healthcare Engineering

YILDIRIMTÜRK DOĞAN S. Journal of Healthcare Engineering, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2020

 1. Contemporary Pediatric Dentistry

KORUYUCU M. Contemporary Pediatric Dentistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020

 1. International Journal of Dentistry

KORUYUCU M. International Journal of Dentistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020

 1. Journal of the International Academy of Periodontology

BAŞER Ü. Journal of the International Academy of Periodontology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2021

 1. Journal of Oral Research

TOPCUOĞLU E. N. Journal of Oral Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2021

 

 

 1. Journal of the International Academy of Periodontology

BAŞER Ü. Journal of the International Academy of Periodontology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021

 1. FRONTIERS IN DENTAL MEDICINE – PEDIATRIC DENTISTRY KASIMOĞLU ELDEM Y.FRONTIERS IN DENTAL MEDICINE – PEDIATRIC DENTISTRY, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2021

Spor başarıları

 • İÜ 42. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası üçüncüsü oldu.
 • İÜ 40. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen dragon bot yarışında Fakültemiz takımı şampiyon oldu.
 • İÜ 39. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası Şampiyonu oldu.
 • İÜ 38. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası Şampiyonu oldu.
 • İÜ 38. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Erkek Basketbol Takımımız Rektörlük Kupası üçüncüsü oldu.
 • Bunların haricinde Futbol Takımımız ve Erkekler Voleybol Takımımız müsabakalarda Fakültemizi temsil etmektedir.

Öğrencilerimizin Elde Ettiği Başarılar

 • Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 2016-17 Dönemi Başkanı olarak Fakültemiz öğrencisi Sina Saygılı görev aldı.
 • IADS 2017-18 Dönemi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevine Fakültemiz öğrencisi Deniz YENİDÜNYA seçildi.
 • 02 – 04 Haziran 2019 / JAT (The International Championship JULES ALLEMAND TROPHY (Şampiyonlar Şampiyonası Yarışması), bu yıl ülkemizi Fakültemiz öğrencisi Furkan Yavuz GENCEL temsil etmek üzere seçildi.
 • Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 2020-21 Dönemi Öğrenci Değişim Kurulu Ekibine Fakültemiz öğrencisi Yaren Sönmez katıldı.
 • Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 2020-21 Dönemi Daimi Araştırma ve Eğitim Komitesi Uluslararası Diş Hekimliği Araştırma Programına Fakültemiz öğrencisi İrem Erdoğdu katıldı.
 • IADS 2022-23 Dönemi Öğrenci Değişim Kurulu (Exchange Board) Ekine Fakültemiz İngilizce Diş Hekimliği Programı öğrencisi Yaren Sönmez katıldı.
 • IADS 2022-23 Dönemi Yayın Kurulu (Editorial Board) Ekibine Fakültemiz Türkçe Diş Hekimliği Programı öğrencisi Dilara Kılıç katıldı.

Forsyth Enstitüsü ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ortak işbirliği ile Temmuz-Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve ülkemizden 10 öğrencinin katılacağı Forsyth Enstitüsü Programına Fakültemiz öğrencilerinden Yaren Sönmez, Merve Akbaş, Emir Ali Koçdemir asil katılımcı olarak, Ayçanur Çalışkan ise yedek katılımcı olarak seçilmiştir.